.

Amaçlar/HedeflerAmaçlar

Hedefler

A1. Eğitim-öğretimin
kalitesini geliştirmek

H1.1. Lisans eğitimi kapasitesini artırmak

H1.2. Akademisyenlerin nitelik ve niceliğini arttırmak

H1.3. Mesleki yeterlilik sahibi ve gelişime açık Sağlık Bilimleri öğrencileri yetiştirmek.

H1.4. Öğrencilerimizin kişisel ve sosyal yetkinlik kapasitesini artırmak

H1.5. Öğrenci ve öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışı hareketliliğini artırmak

A2. Araştırma-geliştirme
faaliyet kapasitesini
yenilikçilik eksenli
artırmak

H2.1. Ulusal ve uluslararası düzeyde proje sayısını arttırmak

H2.2. Üniversitede yürütülen AR-GE ve proje sonuçlarını yenilikçi ürünlere dönüştürmek

H2.3. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel yayın sayısını arttırmak

A3. Kurumsal kalite
kültürünü geliştirmek

H3.1. Kalite geliştirme faaliyetlerine dair farkındalığı arttırmak

H3.2. Kurumsal memnuniyeti arttırmak

A4. Toplumsal katkıya
ve bölgesel kalkınmaya
odaklanan girişimci
üniversite olmak

H4.1. Sağlık ve afet alanında bölge sorunlarına çözüm üretmek ve toplumun bu konudaki farkındalığını ve bilgi düzeyini artırmak

H4.2. Hastalıklara ve afetlere karşı dirençli toplumlar yetiştirmek

A5. Fakültemizde
sosyal ve akademik
yaşam altyapısını
geliştirmek

H5.1. Öğrencilerimizin sosyal yaşam alanı kullanımını artırmak

H5.2. Fakültemizin mevcut eğitim-öğretim ve sosyal altyapısını artırmak

ana menü

 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • öğrenci işleri
 • Misyon/Vizyon/Değerler
 • Bölümler
 • Akademik takvim
 • kalite
 • personel formları
 • Akademik personel
 • Yönetim
 • MAKU Usul ve esaslar
 • genel
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)
 • aday öğrenci
 • Personel Formları
 • öğrenci formları
 • İdari Personel
 • Danışmanlık merkezleri
 • tarihçe
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Kalite Politikamız
 • Koordinatörler
 • MAKU yönetmelikler
 • yönetim
 • Fizyoterapi danışmanlık merkezi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • MAKU yönergeler
 • iletişim
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Dergimiz
 • Öğrenci toplulukları
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • idari personel
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Öğrenci formları
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Gerontoloji Bölümü
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • İş Akış Şemaları
 • Stratejik Amaç ve Hedefler
 • Kalite Formları
 • Planlar/Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Uluslararasılaşma
 • Performans Karne Göstergeleri
 • kararlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Politikalar
 • Uluslararasılaşma Belgeleri
 • Toplantı Tutanağı Formu
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
 • Bağlantılar
 • Amaçlar/Hedefler
 • Bölüm Kalite Toplantı Kararları
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • Öğrenci Kaltie Komisyonu Kararları
 • Bölüm Komisyonları
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Kurulu Kararları
 • Diğer Kalite Formları
 • İç ve Dış Paydaşlar
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu Kararları
 • Öğretim Planları
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu Kararları
 • Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararları
 • Diploma Ekleri (Örnek)
 • AKTS