.

AKTS

Fakültemiz Lisans programlarının amaçları kendi alanlarındaki eğitim ile ilgili ulusal ve uluslararası belge ve metinler incelenerek oluşturulmuştur. Tüm programların Lisans Eğitim Programının amaçları ve öğrenme çıktıları (kazanımları) oluşturulmuş, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ile uyumu belirtilmiş http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=33 ve https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ web adresinden kamuoyuna ilan edilmiştir.

Kurumdaki öğretim programlarının amaçları, kazanımları ve ders bilgi paketlerinin hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Lisans eğitimi yeterlilikleri göz önüne alınarak fakülte vizyon ve misyonuna uygun olarak hazırlanan derslerin amaçları, kazanımları ve ders bilgi paketlerine https://obs.mehmetakif.edu.tr/oibs/bologna/ web adresinden ulaşılabilmektedir. Öğretim programlarının, program çıktıları ile ilgili program içinde yer alan dersler ve kazanımlarını gösteren ilişkiler, 1-5 arasında derecelendirilerek (en az ilişkili olanı 1, en çok ilişkili olanı 5 olmak üzere) belirlenmektedir. Bu derecelendirme sonrasında ilgili dersin içeriği, kullanılacak etkinlik, yöntem, teknik ve yaklaşımları ile izlenecek değerlendirme süreçleri tasarlanmaktadır.

Ders öğrenme kazanımlarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin izlenmesi ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve izlenmektedir.  Uzaktan eğitime yönelik öğrenci dönütleri Öğrenci Memnuniyet Raporları ile 2022 yılı içerisinde alınacaktır. Sınavlarda harf notu olarak başarı oranlarına Fakültemiz öğretim elemanları OBS üzerinden (https://obs.mehmetakif.edu.tr/) ulaşabilir olup bununla ilgili detaylı bir değerlendirme ve izlem yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin öğrenci Memnuniyet anketleri (Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi) ile izlenmesi için çalışmalara başlanmıştır.


ana menü

 • ana sayfa
 • hakkımızda
 • akademik
 • Genel Bilgi
 • öğrenci işleri
 • Misyon/Vizyon/Değerler
 • Bölümler
 • Akademik takvim
 • kalite
 • personel formları
 • Akademik personel
 • Yönetim
 • MAKU Usul ve esaslar
 • genel
 • Üniversitemiz Kalite Bilgi Yönetim Sistemi (KBYS)
 • aday öğrenci
 • Personel Formları
 • öğrenci formları
 • İdari Personel
 • Danışmanlık merkezleri
 • tarihçe
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Kalite Politikamız
 • Koordinatörler
 • MAKU yönetmelikler
 • yönetim
 • Fizyoterapi danışmanlık merkezi
 • Beslenme ve Diyetetik
 • MAKU yönergeler
 • iletişim
 • bölümler
 • misyonumuz-vizyonumuz
 • Organizasyon Şeması
 • Birim Kalite Komisyonu
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
 • Dergimiz
 • Öğrenci toplulukları
 • Kalite Yönetim Sistemi Döngüsü
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
 • idari personel
 • Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
 • Öğrenci formları
 • Hemşirelik
 • Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Kalite Güvence Sistemi PUKÖ Döngüsü
 • Birim Kalite Komisyonu Üyelerinin Görevleri
 • İş Akış Şemaları ve Görev Tanımları
 • Gerontoloji Bölümü
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • Görev Tanımları
 • Kurul, Koordinatörlük ve Komisyonlar
 • Hemşirelik Bölümü
 • Sağlık Yönetimi Bölümü
 • Kalite Güvencesi Sistemi
 • İş Akış Şemaları
 • Stratejik Amaç ve Hedefler
 • Kalite Formları
 • Planlar/Raporlar
 • İç Kalite Güvencesi
 • Kalite Yönetim Takvimi
 • Uluslararasılaşma
 • Performans Karne Göstergeleri
 • kararlar
 • Kurum İçi Faaliyetler
 • Politikalar
 • Uluslararasılaşma Belgeleri
 • Toplantı Tutanağı Formu
 • Fakülte Yönetim Kurulu Kararları
 • Bağlantılar
 • Amaçlar/Hedefler
 • Bölüm Kalite Toplantı Kararları
 • Fakülte Kurulu Kararları
 • Öğrenci Kaltie Komisyonu Kararları
 • Bölüm Komisyonları
 • Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölüm Kurulu Kararları
 • Diğer Kalite Formları
 • İç ve Dış Paydaşlar
 • Beslenme ve Diyetetik Bölüm Kurulu Kararları
 • Öğretim Planları
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu Kararları
 • Hemşirelik Bölüm Kurulu Kararları
 • Diploma Ekleri (Örnek)
 • AKTS